Vilkor och hantering av personuppgifter

General Data Public Records (Lagring, Behandling och Avsikt för dina personuppgifter)

Comments

Syftet med denna policy är att rogerradstrom.com hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar strukturerad som ostrukturerad data.  Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

rogerradstrom.com ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av Jämtlands Gravsäkring minst en gång per år och uppdateras vid behov. Roger är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Ägaren för rogerradstrom.com  har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Ägaren får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Ägaren för rogerradstrom.com har ansvar för implementering av denna policy. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

 • Personuppgift
  • En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
 • Registrerad
  • Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
 • Personuppgiftsbehandling
  • En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

För följande behandlingar gäller särskilt följande:

 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD för Jämtlands Gravsäkring. Ägaren för rogerradstrom.com ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Vårt kontaktformulär

När du skickar en förfrågan via vårt webbformulär på rogerradstrom.com eller använder dig av våra tjänster godkänner du att vi lagrar följande personuppgifter hos oss i maximalt 1 år:

Obligatoriska uppgifter för att skicka en förfrågan via vårt webbformulär.

 • Namn
 • E-post adress

Kassasystemet

För våra faktureringskunder samt kunder som erhåller service av oss lagrar vi följande personuppgifter i kassasystemet under 7 år från den senaste transaktionen.

 • Namn & Efternamn
 • Personnummer
 • Adress och postnummer
 • Telefonnummer / Mobilnummer
 • E-postadress

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Formuläruppgifter

De uppgifter du uppger i vårt kontaktformulär lagras i en databas på vår SQL server, i syfte att kunna svara på din förfrågan. Denna information tas automatiskt bort från vår databas inom 1 månad från att du använde vårt webbformulär.

Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte i denna databas utan istället i ett pappersregister/kassasystem som bara finns tillgänglig för de medarbetare som behöver få kännedom om dessa för att kunna fullfölja de avtal som du ingår i Jämtlands Gravsäkring med när du använder våra tjänster (T.ex. köper och säljer varor hos oss).

Varför lagrar vi dina personuppgiter?

Utifrån principerna om ändamålsbegränsning samt uppgiftsminimering så lagrar vi endast de personuppgifter som behövs för att fullfölja de avtal du som kund ingår i med rogerradstrom.com. Personuppgifter som finns i vårt kassasystem lagras för bokföringssyften enligt bokföringslagen.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Ytterligare information om GDPR samt dina rättigheter inom denna lagstiftning finner du på dessa länkar:

På Svenska:

På Engelska: